آبگیری دوباره زاینده رود

بازگشت آب به زاینده رود همچنان موضوعی برای شادی مردم اصفهان است. مخاطبان نوبت شما این عکس‏ها را برای برنامه فرستاده‏اند.