زاینده رود یک روز پس از آبگیری

این عکس‌ها را علیرضا از اصفهان یک روز پس از آبگیری دوباره زاینده رود برای نوبت شما فرستاده و نوشته است: "امروز ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ است. مردم اصفهان برای عید دیدنی زاینده رود همگی جمع شده بودند. با اینکه میهمان با چندین روز تاخیر آمده بود ولی باز، هم میزبان و هم میهمان خوشحال بودند. امروز هیچکس از خیس شدن با آب زاینده رود ناراحت نمی‌شد."