پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقبال مردم از جاری شدن آب در زاینده رود

این ویدئو را هادی، یکی از مخاطبان نوبت شما از استقبال مردم اصفهان از جاری شدن دوباره آب در بستر رودخانه زاینده رود فرستاده است.