زلزله استان بوشهر

این عکس‌ها را مخاطبان برنامه "نوبت شما" از زلزله استان بوشهر که روز ۲۰ فروردین (۹ آوریل) رخ داد، فرستاده‌اند.