پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوازخوانی در زیر پل 'خواجو' اصفهان

این ویدیو را عرفان برای "نوبت شما" فرستاده است.