آرامش شب‌های ونیز

این عکس‌ها را مهدی از ونیز برای نوبت شما فرستاده و به عنوان توضیح نوشته است: «تصمیم گرفتم آرامش و زیبایی در شب این شهر را با شما تقسیم کنم.»