آفتاب و مهتاب در گوشه و کنار جهان

این مجموعه عکس را تعدادی از بینندگان نوبت شما از شهرهایشان فرستاده‌اند. این عکس‌ها از آسمان و آفتاب و یا مهتاب گرفته شده است؛ در شب، روز و حتی هنگام توفان بهاری.