گوشه و کنار مالزی

این عکس‌ها را محمدرضا برای 'نوبت شما' فرستاده و در توضیح آن نوشته است که در سفرهای مختلف به گوشه و کنار کشور زیبای استوایی مالزی آنها را گرفته است.