عاشقانه‌های فرانسه و ایتالیا

این عکس‌ها را شهاب برای نوبت شما فرستاده و لحظه‌های عاشقانه‌ای را که در خیابان‌های فرانسه و ایتالیا دیده به تصویر کشیده است.