بنای تاریخی پل خواجو در اصفهان

این عکس‌ها را نیما در سفری که به اصفهان داشته است از پل خواجو و رودخانه زاینده رود گرفته و برای نوبت شما فرستاده است.