تصاویری از "شُنبه"، سه هفته پس از زلزله

سینا از بوشهر، سه هفته پس از زلزله به "شُنبه" سر زده، این عکس‌ها را از گوشه و کنار این منطقه گرفته و برای نوبت شما فرستاده است.