گشت و گذار در شیراز

این مجموعه عکس را منصور برای نوبت شما فرستاده است. او که در شهر ساوتهمپتون انگلستان زندگی می‌کند نوشته: " این عکس‌ها را در سفری که در اواخر فروردین ماه امسال به شهر شیراز داشتم گرفتم."