بر فراز برج میلاد

این عکس‏ها را دانیال از ساعاتی که در برج میلاد گذرانده برای نوبت شما فرستاده است.