تجمع فعالان حقوق زن در میدان تقسیم استانبول

این عکس ها را سیامک از تجمع زنان در شهر استانبول ترکیه فرستاده است. آنها در اعتراض به قتل های ناموسی و نقض حقوق زنان، روز جمعه (۱۰ مه) در میدان تقسیم استانبول جمع شده بودند.