گوشه و کنار شهر هرات

این مجموعه، عکس هایی از نقاط دیدنی و مناظری از شهر هرات در افغانستان است که رامین و کامبیز برای نوبت شما فرستاده اند.