گشتی در کاشان و ابیانه

این عکس ها را علی از سفری که در بهار امسال به کاشان و ابیانه داشته برای نوبت شما فرستاده است.