باغ‌وحش‌ زوریخ

شهرام این عکس‌ها را که از باغ وحش زوریخ سوئیس در ١٨ ماه مه گرفته، برای نوبت شما فرستاده است.