اعتصاب غذای دانشجویان در کابل

غلامرضا از کابل این عکس ها را از روز هفتم اعتصاب دانشجو ها برای نوبت شما فرستاده. او در توضیحش نوشته: "در این روز ریش سفیدان و والدین محصلین(دانشجویان) و از جامعه القران آمده بودند. به گفته بعضی حدود 2000 دانش آموز و دانشجو برای حمایت از این دانشجویان و از بین بردن تبعیض قومی برای تحصیل در مدارس و دانشگاه ها به اینجا آمده بودند."