معترضان در استانبول

اتابک این عکس‌ها را از منطقه "هالکالی" استانبول برای نوبت شما فرستاده است. او در توضیح این عکس‌ها نوشته « اعتراض به تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول بهانه‌ای شده برای اعتراض مردم به دولت ترکیه. اکثر معترضان معتقدند دولت ترکیه در حال حرکت از سیستم لائیک و دموکراسی به سوی دیکتاتوری دولت اسلامی اردوغان است.»