نا آرامی های اخیر در استانبول

تعدادی از مخاطبان بی بی سی فارسی از ناآرامی های مناطق مختلف استانبول برای نوبت شما این عکسها را ارسال کرده اند.