نا آرامی های روزهای گذشته در شهرهای مختلف ترکیه

مخاطبان بی بی سی فارسی از نا آرامی های روزهای گذشته در ترکیه برای نوبت شما تصاویری ارسال کرده اند.