پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض مردم ترکیه در اسکی شهر

این ویدئو را علی از تظاهرات عصر شنبه، ۱۱ خرداد، در اسکی شهر ترکیه برای نوبت شما فرستاده است.