پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراض ها در استانبول ترکیه

بابک از خیابان بغداد استانبول ترکیه این تصاویر را برای ما ارسال کرده. این تصاویر مربوط به عصر دوم ژوئن است.