پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر انتخاباتی عارف به یزد

این فیلم را محمدرضا از حضور محمدرضا عارف، نامزد ریاست جمهوری، در مسجد روضه محمدیه (حظیره) در شهر یزد در نوزهم خرداد (نهم ژوئن)، برای نوبت شما فرستاده است.