پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش حامیان حسن روحانی در ورزشگاه شهید شیرودی

این ویدئو را علی از گردهمایی طرفداران حسن روحانی، نامزد ریاست جمهوری ایران، که روز ١٨ خرداد (هشتم ژوئن) با عنوان همایش "تدبیر و امید" در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد، برای ما فرستاده است.