سفر انتخاباتی حسن روحانی به رشت و ارومیه

این عکس ها را دو نفر از مخاطبان نوبت شما، از سفر انتخاباتی حسن روحانی در رشت و ارومیه گرفته‌اند و برای نوبت‌شما فرستاده‌اند.