حامیان سعید جلیلی در مشهد

"مسعود از مشهد" این عکس‌ها را از سفر انتخاباتی آقای جلیلی به مشهد در روز ۲۰ خرداد گرفته و برای نوبت شما فرستاده است.