پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی در اصفهان

این ویدیو را محمدصادق از تبلیغات هواداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های اصفهان گرفته و برای "نوبت شما" فرستاده است. در این ویدیو، حامیان آقای جلیلی و آقای روحانی در کنار هم، برای نامزد مورد نظرشان تبلیغ می‌کنند.