پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک حوزه رای‌گیری در تهران

این فیلم را یکی از مخاطبان 'نوبت شما' از داخل یک حوزه رای گیری، در تهران فرستاده است. او در توضیح خود نوشته است که این فیلم را «حدود ساعت ۳۰: ۱۳ از داخل مسجد نوریان» در تهران گرفته است.