روز انتخابات ایران از دوربین شما (قسمت ٤ )

این عکس‌ها را مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از روز انتخابات در نقاط مختلف ایران و جهان برای نوبت شما فرستاده اند.