جشن پیروزی روحانی در کشورهای مختلف

این تصاویر را مخاطبان بی بی سی فارسی از جشن عده ای از ایرانی های خارج از کشور پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، برای نوبت شما فرستاده اند.