پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشجویان مقیم میلان در راه تماشای بازی والیبال

سینا این ویدئو را برای نوبت شما فرستاده است. او در توضیح آن نوشته: "دانشجوهای ایرانی مقیم میلان، در راه رفتن به استادیوم برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا. از آنجایی که آنها با تاخیر به ورزشگاه رسیدند، به اجبار ست اول بازی را از رادیو در اتوبوس گوش کردند."