پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات در اعتراض به تقسیمات تازه مهدی‌شهر

علی این فیلم را از اعتراض عده ای از مردم مهدی‌شهر در استان سمنان به تقسیمات تازه این شهرستان برای نوبت شما فرستاده است. علی در توضیح این ویدئو نوشته است که این تصاویر را در ٣٠ تیرماه گرفته است. او گفته معترضان معتقدند مصوبه وزارت کشور مبنی بر تقسیمات تازه این شهرستان غیرقانونی است و خواهان لغو این مصوبه هستند. بر اساس مصوبه دولت بخش شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدی‌شهر جدا شده و به یک شهرستان تبدیل شده است.