پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش‌سوزی در اصفهان

این ویدئو را سهراب، یکی از مخاطبان نوبت شما، از یک آتش سوزی در اصفهان برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. او در توضیح خود نوشته است «این آتش سوزی در ظهر روز دوشنبه در خیابان آبشار اصفهان رخ داده است و درختان خیابان سوخته اند.»