پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستگیری پناهجویان در اندونزی

این ویدئو را م. باقریان، یکی از مخاطبان نوبت شما، از دستگیری قاچاقچیان انسان و پناهجویان در سواحل شمالی اندونزی نزدیک شهر سورابایا برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. همان طور که او توضیح می دهد این ویدئو را پس از غرق شدن دیگر قایق های حامل پناهجویان گرفته است.