پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش زدن تابلوی تبلیغاتی ضد آمریکایی در بروجرد

محمد از لرستان این ویدئو را از آتش زدن تابلوی تبلیغاتی ضد آمریکایی در شهر بروجرد گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را از طریق این صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.