پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدیریت آب در ایران

کاوه این ویدئو را در انتقاد به مدیریت آب در ایران فرستاده است و در توضیح نوشته است: این تصاویر نگهداری فضای سبز در شمال تهران است اما این وضعیت در تمام ایران دیده می‌شود.