پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلودگی بستر رودخانه بلخ در خراسان

این ویدئو را مجتبی از بستر آلوده رودخانه بلخ در شهر نهبندان استان خراسان جنوبی گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.

اگر شما هم تصاویری از محل زندگی خود گرفته‌اید می‌توانید برای صفحه شاهد عینی بفرستید.