پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروگان‌گیری در بانک انصار شهرستان شوش

مهدی این تصاویر را از شهرستان شوش برای شاهد عینی فرستاده و در توضیح نوشته است: "متاسفانه ما هر چند وقت در این شهر کوچک سرقت مسلحانه داریم. افرادی هم که دست به این کار می‌زنند بی‌تجربه هستند. این بار بعد از چند ساعت و با گاز اشک‌آور گروگان‌گیر را گرفتند".