پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برف سنگین در شهسوار و مشکلات شهروندان

این ویدیو را احسان از برف سنگین در شهسوار فرستاده است و روی فیلم، در مورد مشکلات مردم منطقه در پی بارش برف توضیح می‌دهد.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.