میراث حامد کرزی از نگاه شما

حق نشر عکس AFP

برخی می‌گویند آزادی، بازسازی و فساد اداری نتیجه و میراث سیزده سال ریاست جمهوری حامد کرزی است. اگر شما بخواهید دوره سیزده ساله ریاست جمهوری حامد کرزی را در سه کلمه توصیف کنید، چه خواهید گفت؟