پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رانندگی در خلاف جهت

این ویدیو را احسان از جاده لواسان به تهران گرفته و در توضیح، گفته: "این خودرو در باند مقابل و در لاین سرعت، در خلاف جهت رانندگی می‌کرد و پس از این که به دور برگردان رسیدیم هم، همچنان در خلاف جهت به رانندگی ادامه داد."

شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.