پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واژگونی کامیون حامل جوجه

این ویدیو را محمد از واژگونی کامیون حامل جوجه در جاده رشت - قزوين، ابتداى ورودى شهر رودبار، برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. او در توضیح نوشته که این اتفاق حدود دو سال پیش افتاده است.

شما هم می توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.