پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سی و هفتمین روز تحصن پناهجویان افغان در آنکارا

این ویدیو را فرهاد از سی و هفتمین روز تحصن پناهجویان افغان مقابل دفتر سازمان ملل در آنکارا برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. پناهجویان خواستار رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان هستند.