پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاطره اولین روز روزه گرفتن

فرهاد از آستین تگزاس این ویدئو را از سفره افطاری رنگینش برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. او نوشته: "خاطرات ربنای افطار همیشه برای من و همنسل‌های من لذتبخش و یادآور اولین روزی است که روزه گرفتیم و بیصبرانه منتظر شنیدنش بودیم."

شما هم می‌توانید تصاویر خودتان را برای صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید