پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هلند، ماه رمضان و سفره افطار

سید جواد فیلم این سفره افطار را از هلند برای برنامه نوبت شما فرستاده است

شما هم می‌توانید تصاویر خودتان را برای کلیک صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید