پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد'

این ویدئو را یکی از بینندگان به نام ناصری از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد فرستاده است. او که یک مهاجر افغان در ایران است نوشته که در روز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳ هنگامی که به سر سرکار میرفته دستگیر و با تعداد دیگری از مهاجران افغان با اتوبوس به 'اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد' درنزدیکی شاندیز مشهد منتقل شده است. او نوشته: "عده زیادی که از همه مناطق مشهد آورده شده بودند با لباس کار بودند و بهشان حتی اجازه عوض کردن لباس هم داده نشد."