پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروگان‌گیری در سیدنی

این فیلم را علیرضا از اطراف محل گروگان‌گیری در شهر سیدنی استرالیا فرستاده؛ زمانی که منطقه همچنان توسط پلیس بسته بوده است.