پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی سنندجی‌ها از آزادی کوبانی

این ویدئو را آرمان از شادی گروهی از مردم سنندج پس از پیروزی کردها و آزادی کوبانی فرستاده‌است. شما هم اگر از رویدادهای اطرافتان ویدئو یا تصاویری دارید، می‌توانید آن‌ها را بهshoma@bbc.co.ukایمیل کنید.