پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلودگی هوای اهواز

این ویدئو را محمد از آلودگی هوای اهواز در روز ۲۱ بهمن ۹۳ گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.